PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe
jest ogólnonarodową partią polityczną, wyrosłą ze szlachetnych tradycji Ruchu Ludowego, dążącą do urzeczywistnienia swego programu dla dobra społeczeństwa i państwa polskiego.
PSL jest najstarszą i najliczniejszą partią polityczną w Polsce.
Skupia ok. 140 tys. członków. Posiada struktury we wszystkich województwach, w 90% gmin.
Celem działania Polskiego Stronnictwa Ludowego jest:
a) zapewnienie bezpieczeństwa i siły Polski oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli,
b) zachowanie pełnej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej, poszanowanie i obrona praw do rozwoju i godnego życia dla wszystkich obywateli państwa polskiego,

Zapoznaj się i zdecyduj:

Deklaracja Statut PSL
członkowska

c) kształtowanie życia społecznego na zasadach samorządu, przy respektowaniu koniecznych funkcji państwa,
d) ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego jako narodowego dobra warunkującego zrównoważony rozwój i tożsamość narodową,
e) kultywowanie szlachetnej historii Ruchu Ludowego i jego osiągnięć - z wiarą, że to co służy człowiekowi, będzie zawsze zajmować właściwe dla siebie miejsce.
Jak zostać naszym członkiem?
O tym, kto może zostać członkiem PSL, jakie są prawa i obowiązki członka mówią art. 5, 6, 7 i 8 statutu PSL.
Zgodnie ze statutem PSL członkiem może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.
Osoba, która jest członkiem innej partii politycznej, nie może zostać członkiem PSL. Przyjęcie w poczet członków Polskiego Stronnictwa Ludowego następuje na podstawie uchwały zebrania koła PSL, po złożeniu deklaracji członkowskiej popartej pozytywna opinią dwóch członków wprowadzających.
Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych mogą być przyjęte do PSL tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez zarząd powiatowy PSL.
W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła PSL, decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje zarząd gminny PSL, a w przypadku jego braku zarząd powiatowy Stronnictwa. W decyzji wskazuje się koło, do którego nowy członek będzie należał. O ile to możliwe, uwzględnia się prośbę zainteresowanego.
Zgodę na przyjęcie w poczet członków PSL osób zamieszkałych poza terenem danej gminy wyraża zarząd powiatowy PSL

Wybory Samorządowe 2018
Strategia programowaProgram wyborczy

Wybory Parlamentarne 2019
Program wyborczy